BLOG

Üç boyutlu estetik biçimler oluşturmayı amaçlayan heykel sanatında, teknik, malzeme, estetik anlayış ve mesaj içeriği

bakımından büyük değişim ve gelişim yaşanmış, gerek form gerek çevre- heykel ilişkisi bakımından ,büyük bir ivme ve

çağdaşlık anlayışı içine girilmiştir.

Teknoloji çağının sanata etkisi doğrultusunda, sanatçı duygu, düşünce ve ...

Çağdaş Türk Heykel Sanatımızın son dönem yeteneklerinden Mustafa Bulat bu kitabında; Atatürk Üniversitesi’nde

akademisyenliğe başladığı yıllardan bugüne kadar(1991 – 2012), kentimizde ve Anadolu’nun değişik kentlerinde üretmiş

olduğu anıtsal yapıtlarına yer vermiştir. Bulat’ın evrensel nitelikteki çalışmaları soyut ve somut çağrışımların dansı gibidir

bir bakıma. B...