BLOG

Mustafa BULAT

Üç boyutlu estetik biçimler oluşturmayı amaçlayan heykel sanatında, teknik, malzeme, estetik anlayış ve mesaj içeriği

bakımından büyük değişim ve gelişim yaşanmış, gerek form gerek çevre- heykel ilişkisi bakımından ,büyük bir ivme ve

çağdaşlık anlayışı içine girilmiştir.

Teknoloji çağının sanata etkisi doğrultusunda, sanatçı duygu, düşünce ve estetik anlayışını, belli kalıp ve kurallar olmaksızın,

malzeme üzerinde uygulayarak dışa vurmuştur.

İnsan duygusunun sanatla dışa vurumunu, Ulu Önder Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş

demektir” sözü, açıkça ortaya koymaktadır.Bu söz ayrıca, sanatın medeniyetlerin ayakta kalabilmesi ve devam edebilmesi için

gerekli üç sac ayağından biri olduğunu, bilim ve teknoloji ile birlikte medeniyetin olmazsa olmazlarından sayıldığını, insan için

ne denli büyük önem arz ettiğini de ortaya koymaktadır.

Sanatın önemli bir dalı olan heykel, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün yoğun ve başarılı aktiviteleriyle

bölgemiz ve ülke çapında tanınan, sevilen ve yaşatılan bir sanat dalı olmuştur.Üniversitemizin değerli Öğretim üyesi Doç.Dr.

Mustafa BULAT ve O’nun yetiştirdiği heykeltıraşların yaptığı sanatsal faaliyetler, Üniversitemizin heykel sanatı alanında ulusal ve

uluslararası düzeyde tanınan ve değer gören bir üniversite olmasını sağlamıştır.

Çağdaş heykelin temel anlayışı içerisinde eserler üreten ve alanında çok sayıda esere imza atan,Ulusal ve Uluslararası düzeyde

pek çok kişisel ve karma sergisiyle, katıldığı sempozyumlarla, yaptığı anıt heykel projeleriyle büyük başarılara imza atan Doç.

Dr. Mustafa BULAT’a başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

 

Prof.Dr. Hikmet KOÇAK

Atatürk Üniversitesi Rektörü

 

 

 

The art of sculpture aiming at three-dimensional aesthetical styles, in parallel with the course of change and evolution of

the history of human beings, has experienced a change in terms of technic, equipment, aesthetical concept and involving

message and not only form but also in view of the relationship of environment-sculpture, an enormous acceleration and

contemporary understanding are engaged in.

In accordance with the impact of the technological era on the art, the artist expresses his feeling, thought and aesthetical

concept by performing on the materials without certain patterns and rules.

The expression of human feelings with the art, the Great Leader Atatürk’s note titled” A nation without its art, would mean that

its lifeline is severed” clearly shows. This saying also shows that the art is one of the three necessary plates to survive and

maintain the civilizations, has been counted as the indispensable parts of the civilizations along with science and technology

and has a precious importance for the human beings.

The sculpture, one of the most important branches of art, has become a known, popular and alive art in our region and

nationwide with the activities of Faculty of Fine Arts of Our University. Our dear lecturer, Associate Professor Mustafa BULAT

and his training sculptors’ artistic activities have provided our university in the field of sculpture with the known and valued

prestige in the nationwide and international level.

I wish him success to Mustafa BULAT for his valuable works of art producing in the concept of contemporary sculpture and

succeeding many productions in his field and with a lot of personal and mixed exhibitions in the nationwide and international

level, with his participation in the symposiums, and his sculpture projects.

 

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

President of Atatürk University