ÖZGEÇMİŞ / BIO ESERLER / WORKS BLOG İLETİŞİM / CONTACT
BLOG

Mustafa BULAT

Görsel sanatlardan biri olan ve mekan içinde üç boyutlu estetik biçimler yaratmayı amaçlayan heykel sanatı, tarihi süreç

içerisinde felsefe, malzeme ve teknik yönlerden büyük bir değişim ve gelişim yaşamıştır. Belirli nesne ya da konuyu betimleyen

heykel anlayışı, zamanla betimsel olmayan daha soyut ürünlerin verildiği farklı bir anlayışa dönüşmüştür. Bu durum, hareketin

önem kazandığı kinetik (devingen) heykelin gelişimini sağladığı gibi, hacimlerin içlerindeki ve aralarındaki boşluklar, heykel

sanatına ruh ve hareket katmıştır.

Böylece, sanatçı duygu, düşünce ve estetik anlayışını, belli kalıp ve kurallar olmaksızın, malzeme üzerinde uygulayarak dışa

vurmuştur.

Hegel’in “Sanat İnsan aklının ürünüdür. Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır” sözü, sanatçının eser üretirken

kurallar ve kalıplar yerine duygu ve düşüncelerini ön planda tutmasının ve biçimsel taklit yerine, soyut ama felsefe ve estetik

içeren sanat anlayışının önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu noktadan hareketle sanat, zeka, duygu, estetik ve felsefe kavramlarının tutarlı bir bütünlük içerisinde somutlaşmasıdır.

Sanatçı ise, zekası ve sezgileriyle çağının önünde giden, çağına yön veren insandır.

Doç. Dr. Mustafa BULAT da, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız çağdaş heykelin temel anlayış ve kişiliğini yansıtan değerli bir

heykeltraş ve akademisyen olarak, çok sayıda esere imza atmıştır.

Onun eserlerinin temel özelliği, daha özgür, artistik ve plastik değerler bakımından daha nitelikli olmalarıdır. Modern heykelin,

“sanatçının kişisel dünya görüşünü ve iç dünyasını yansıtan” anlayışı, Bulat’ın heykellerinden net bir biçimde okunabilmektedir.

O’nun heykellerini anlayabilmek için, sanatı ve biçimlerin dilini bilmek gerekmektedir.

Bulat doğayı bir veri olarak görmüş, bu verilerden yola çıkarak, kendi iç dünyasında yorumladığı, özgün, estetik form ve

düzenler oluşturmuştur. Bulat için, doğada gördüklerini birebir kopyalamanın önemi yoktur. O, malzemeyi özgür bir biçimde

kullanarak, doğadan aldıklarını sanatsal bir düzen içerisinde değişik formlara sokar.

Eserlerinde, insan formunu soyutlayarak, insan - doğa ilişkisini, çağdaş sanat mantığıyla ortaya koymaya çalışan Bulat, objeyi

direkt göstermek yerine, tek bir bakış açısında ona farklı düşünce ve anlamlar yüklemeyi amaçlamıştır.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde pek çok kişisel ve karma sergisiyle, katıldığı sempozyumlarla, yaptığı anıt heykel projeleriyle,

heykel sanatına yadsınamayacak düzeyde emek ve katkıları olan Doç. Dr. Mustafa BULAT’a sağlıklı ve başarı dolu bir yaşam

diliyorum.

 

Doç. Dr. Ali Murat AKTEMUR

Sanat Tarihçisi - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

 

Being one of the visual arts,the art of sculpture that aims to create three dimensional aesthetic forms in the places has passed

through many changes and developments in terms of concept, material and technique during the historical process. Once

describing certain objects or subjects the concept of sculpture, in time, has turned into a different concept in Which nondescriptive

and more abstrack Works are created. And this case helps kinetic (dynamic) sculpture develop in Which, the

motion gains importence and, besides , the gaps both between and within the volumes of the sculptures give sprit and

liveliness to the art of sculpture.

In this way , the sculptor expresses his/her thoughts, feelings and the sense of aestetics by practising them meterials without

being restricted by any framer or rules.

When Hegel states ‘Art is an outcome of human mind. İt must find any aim for itself rather than imitating ne nature ‘ he clearly

means that an artist needs to give priority to his feelings and thoughts instead of rules and frames , and also to the sense of

art which is abstract but including philosophy and aesthetic value, instead of stilistic imitations.

From this point of view , art is the embodiment of the terms intelligence, feeling, aesthetic and philosophy in a coherent unity.

When it comes to the artist, he/she is the person being beyond of his/her age and also leading it with his/her intellingence

and intuition.

As being a respectable sculptor and an academician associate professor Mustafa BULAT reflects the basic understandig and

characteristic of contemporary sculpture,already defined above, has written a number of books.

The most distinctive feature of his Works is that they are freer, more artistic, and more qualified in plastic value. İn Mr. Bulat’s

sculptures, the basic understanding of the modern sculpture that is the ‘reflection of the artist’s personel world-view and iner

World’ can be easly seen. To understand his sculptures,one needs to know the language of art and styles

Mr. Bulat , .perceives the nature as the basic data and considering this data, he arrenged original,aesthetic forms and styles

by interpreting them in his inner world. To Mr. Bulat, there is no point at imitating the things existing in nature as they are. He

uses the material in a free way and gives different shapes to what he takes from nature in an artistic order.

In his Works , Mr. Bulat who tries to present human nature relation in terms of contemporary art by isolating human form aims

to atribute different meanings and thoughts to objects just in a point of view instead of showing the object directly.

I wish a healthy and succesful life to Mustafa BULAT who has provided an undeniable effort and contribution to the art

of sculpture with his many personal and group exhibitions at national and international level, with the symposiums he has

attended and his monuments projects.

 

Associate professor Ali Murat AKTEMUR

Art Historian - Atatürk Üniversity Faculty Lecturer at Faculty of Fine Arts,